• +48 798 800 405
 • Zielona Góra, Plac Pocztowy 7/3
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Upadłość/restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria Adwokat Agnieszka Piętak oferuje kompleksowe wsparcie w prowadzeniu postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Zajmujemy się również prowadzeniem negocjacji z wierzycielami, przygotowując plany postępowania naprawczego czy doprowadzając do zawarcia układu gwarantującego korzystną formę spłaty zadłużenia lub istotne zmniejszenie wysokości zobobowiązań.

Oferta Kancelarii w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego obejmuje w szczególności:
 • obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości - także upadłości konsumencką, w szczególności byłych przedsiębiorców lub członków zarządów spółek,
 • obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym, w tym m.in: przygotowanie propozycji układowych, obsługę procesu zawierania układu na Zgromadzeniu Wierzycieli, wsparcie w procesie zatwierdzenia układu przed Sądem upadłościowym,
 • obsługę wierzyciela, w tym m.in: sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgłoszenie wierzytelności, składanie wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowanie wierzyciela w Radzie Wierzycieli,
 • obsługę innych podmiotów uczestniczących w postępowaniu upadłościowym, 
 • wsparcie w dokonaniu restrukturyzacji zadłużenia - w postaci zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu, negocjacje oraz zawieranie układów i ugód pozasądowych, układów ratalnych z wierzycielami publicznoprawnymi.

Postępowanie upadłościowe

Zdolność upadłościowa
Zdolność upadłościową posiadają:
 • przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Cele postępowania upadłościowego
Postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Natomiast postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.


Niewypłacalność
Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny.
Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.
Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące:
 • do majątku tego nie wlicza się składników niewchodzących w skład masy upadłości,
 • do zobowiązań pieniężnych nie wlicza się zobowiązań przyszłych, w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.
Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.
Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do spółek osobowych, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Zdolność restrukturyzacyjna
Zdolność restrukturyzacyjną posiadają:
 • przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

     

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:

 • postępowaniu o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszonym postępowaniu układowym,
 • postępowaniu układowym,
 • postępowaniu sanacyjnym.
  
  
Cele postępowania restrukturyzacyjnego
Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu:
 • umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu,
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
 Przyspieszone postępowanie układowe:
 • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie,
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Postępowanie układowe:
 • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności,
 • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.
© 2023 Kancelaria Prawno-Podatkowa Adwokat Agnieszka Piętak :: Zielona Góra :: Świebodzin :: Sulechów :: Nowa Sól